Giresun Üniversitesi Sosyal Amaçlı Tesisler Kurma İşletme ve Denetim Yönergesi

 
BİRİNCİ BÖLÜM
 
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR
 
AMAÇ:
 
Madde 1: Bu yönergenin amacı, Üniversitemiz personeli ve ailesi ile yasal olarak bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin, emeklilerinin ve öğrencilerinin barınma, beslenme, çalışma, dinlenme, boş zamanlarını değerlendirme vb. gibi sosyal gereksinimlerini karşılayabilecekleri “Sosyal Amaçlı Tesisler” in kurulması, işletilmesi ve denetimleri ile ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanması ilkelerini belirlemektir.
 
KAPSAM:
 
Madde 2: Bu Yönerge Giresun Üniversitesi’nde sosyal gereksinimleri karşılamak için kullanılacak, konukevi, bakımevi, anaokulu, kreş, yemekhane, lokanta, lokal, kafeterya, kantin, büfe, kültür merkezi, eğitim ve dinlenme tesisi, spor tesisleri vb. gibi mevcut ve kurulacak sosyal amaçlı tesisler ile bu tesislerdeki hizmet ve etkinlikleri kapsar.
 
DAYANAK:
 
Madde 3: Bu yönerge, 2547 Sayılı Kanunu’nun 47. maddesi. 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkındaki Kanun, Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan Kamu Kurumu ve Kuruluşlarınca İşletilen Sosyal Tesislerin Muhasebe Uygulamalarına Dair Esas ve Usuller ile Yılları Bütçe Kanunları ve tüm bu Kanunlara dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerin hükümlerine göre hazırlanmıştır.
 
TANIMLAR:
 
Madde 4: Bu yönerge ile ilgili tanımlar aşağıda belirtilmiştir.
 
a) Sosyal Amaçlı Tesisler: Bu yönergede, sosyal amaçlı tesislerden Üniversite tarafından işletilenleri “Sosyal Tesisler“, kiraya verilerek işletilenleri ise “Kiraya Verilen Tesisler” olarak tanımlanmıştır.
 
b) Üst Yönetici: Üst yönetici Giresun Üniversitesi Rektörü’dür. Rektör yetkisini Rektör Yardımcıları’na devredebilir. Üst yönetici sosyal tesisler yönetim kurulu kararlarının onay mercidir.
 
c) Sosyal Tesisler Yönetim Kurulu: Başkanı Rektör veya Rektör’ün görevlendirdiği bir Rektör Yardımcısı, diğer üyelerini de Rektör’ün belirlediği ve görevlendirdiği toplam yedi Üniversite personelinden oluşur. Kurul üyeleri iki yıl süre ile görevlendirilir. Üyeler süre sonunda yeniden görevlendirilebilirler.
 
d) Sosyal Tesisler Şube Müdürü: Rektör’ün, Üniversite tarafından işletilen tüm sosyal tesislerin İşletilmesinin sorumlusu olarak belirlediği ve görevlendirdiği kişidir.
e) Sosyal Tesis Yöneticileri: Rektör’ün Üniversite tarafından işletilen sosyal tesislerde yönetici olarak belirlediği ve görevlendirdiği kişilerdir. Tesis yöneticisi bir tesisin veya birden fazla tesisin yöneticisi olarak görevlendirilebilirler.
 
f) Denetim Komisyonu: Sosyal tesisler yönetim kurulunun belirlediği ve Rektör’ün görevlendirdiği, başkan dahil toplam beş üniversite personelinden oluşur. Komisyon üyeleri iki yıl süre ile görevlendirilir. Üyeler süre sonunda yeniden görevlendirilebilirler.
 
g) Denetim Ekipleri: Sosyal tesisler yönetim kurulunun denetim komisyonu önerilerini dikkate alarak belirlediği ve Rektör’ün görevlendirdiği kişilerden oluşur. Denetim ekibinin sayısı ve ekipteki üye sayısı gereksinime göre belirlenir.
 
 
İKİNCİ BÖLÜM
 
SOSYAL TESİSLER YÖNETİM KURULU’NUN GÖREVLERİ
 
Madde 5: Sosyal tesisler yönetim kurulunun görevleri şunlardır.
 
a) Sosyal amaçlı tesislerin kurulması ve mevcut tesislerin üniversite tarafından işletilmesi ve/veya kiraya verilmesi ya da kapatılması ile ilgili raporları hazırlayarak bu konularda belirlediği önerileri üst yöneticinin onayına sunmak.
 
b) Sosyal tesislerin işletilmesi ile ilgili tüm kararları ilgili mevzuata göre almak ve üst yöneticinin onayına sunmak.
 
c) Üniversite tarafından işletilen sosyal tesisler için sosyal tesisler şube müdürünün her yılın başında hazırladığı bütçe taslağını, her yılın sonunda hazırladığı etkinlik raporunu ve ayrıca bu tesisler içinde geliri fazla olanlardan geliri az olanlara nakit, mal ve hizmet aktarılması gerektiğinde konu ile ilgili istekleri değerlendirerek üst yöneticinin onayına sunmak.
 
d) Üniversite tarafından işletilen sosyal tesislerin yöneticilerini, diğer çalışanlarını ve bunlardan ücretleri işletme gelirlerinden karşılanacak olanların ücretlerini belirleyerek üst yöneticinin onayına sunmak. Ayrıca bu tesislerde satılacak malların çeşitlerini, hizmet türünü ve bunların fiyatlarını sosyal tesisler şube müdürü önerilerini dikkate alarak belirlemek ve üst yöneticinin onayına sunmak.
 
e) Sosyal tesisler denetim komisyonunu başkan ve üyelerini belirlemek üst yöneticinin onayına sunmak. Denetim komisyonunun önerilerini dikkate alarak denetim programını, denetim ekiplerinin sayısını, denetim ekiplerindeki üye sayısı ve adlarını belirlemek ve üst yöneticinin onayına sunmak.
 
f) Sosyal tesisler denetim komisyonu denetim ekipleri ile Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı İl Müdürlüğü “Gıda Denetim Ekipleri” nin denetimleri sonucu hazırlanan raporları ve denetim komisyonunun bu konudaki önerilerini değerlendirerek alınacak önlemleri belirlemek ve üst yöneticinin onayına sunmak. Üst yönetici tarafından onaylanan önlemlerin uygulanmasının sağlanması için gereğini yapmak ya da yapılmasını sağlamak.
 
g) Kiraya verilecek tesislerin kira sözleşmeleri taslaklarını hazırlamak ve üst yöneticinin onayına sunmak. Kiraya verilen tesislerde satılacak malların çeşitlerini, hizmetin türünü ve bunların fiyatlarını sosyal tesisler şube müdürü önerilerini dikkate alarak belirlemek ve üst yöneticinin onayına sunmak.
 
h) Rektör’ün ve Üniversite Yönetim Kurulu’nun vereceği diğer görevleri yapmak.
 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 
SOSYAL TESİSLER ŞUBE MÜDÜRÜ’NÜN GÖREVLERİ
 
Madde 6: Sosyal tesis şube müdürünün görevleri şunlardır.
 
a) Üniversite tarafından işletilen sosyal tesislerin kendisine bağlı tesis yöneticileri, muhasebe birimi ve diğer çalışanlar ile birlikte sosyal tesisler yönetim kurulunun belirlediği ve üst yöneticinin onayladığı ilkeler doğrultusunda işletilmesini sağlamak.
 
b) Üniversite tarafından işletilen sosyal tesislerin her yılın başında bütçe taslağını ve yıl sonunda etkinlik raporunu hazırlayarak sosyal tesisler yönetim kuruluna sunmak.
 
c) Üniversite tarafından işletilen sosyal tesislerden yararlanma ilkeleri ve bedelleri ile bu tesislerde satılacak malların çeşitleri, hizmetin türü ve bunların fiyatları konusundaki tüketici ve piyasa araştırması yaptırarak belirlediği önerilerini sosyal tesisler yönetim kuruluna sunmak.
 
d) Kiraya verilen tesislerde satılacak malların çeşitleri, hizmetin türü ve bunların fiyatları konusundaki tüketici ve piyasa araştırması yaptırarak belirlediği önerilerini sosyal tesisler yönetim kuruluna sunmak.
 
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 
SOSYAL TESİS YÖNETİCİLERİ’NİN GÖREVLERİ
 
Madde 7: Sosyal tesis yöneticilerinin görevleri şunlardır.
 
a) Sosyal tesisler yönetim kurulu ve şube müdürünün verdiği talimatları uygulayarak tesisin ilgili mevzuata göre işletilmesini sağlamak.
 
b) Çalışanların sevk ve idaresini düzenleyerek tesiste düzeni sağlamak.
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
 
SOSYAL TESİSLERİN GELİRLERİ VE GİDERLERİ
 
Madde 8: Sosyal tesislerin gelirleri, bunların işletilmesinden ve her türlü bağışlardan elde edilecek gelirlerden oluşur. Üniversite tarafından işletilen sosyal tesislerde amaç sosyal gereksinimlerin karşılanmasıdır. Ancak, yıllık bütçe kanunlarında sosyal tesislere bütçeden katkıda bulunulmayacağına ilişkin hükümlerin bulunmaması halinde hizmetin sürekliliği için yapılacak giderler, tesislerdeki ücret ve fiyatlar belirlenirken bu durum göz önünde bulundurulur.
 
Madde 9: Sosyal tesislerin gelirleri üst yöneticinin onayladığı mevzuata uygun iş ve işlemlerde harcanır. Ancak tesislerin, boya ve badana, çatı, asansör onarımı, kanalizasyon gibi küçük bakım ve büyük onarımlarının yaptırılabilmesi amacıyla yıl içinde elde edilen brüt gelirlerin % 5’inden az olmamak üzere ayrılacak tutarlar ayrı bir hesapta tutularak söz konusu işler için harcanır.
 
Madde 10: Sosyal tesisler ile ilgili her türlü gelir ve giderin ilgili mevzuata uygun olarak belgelendirilmesi esastır. Mali yıl takvim yılını, hesap dönemi ise mali yılı ifade eder.
 
 
ALTINCI BÖLÜM
 
SOSYAL TESİSLERİN İŞLETİLMESİ
 
Madde 11: Sosyal tesisler, sosyal tesisler yönetim kurulunun önerisi ve üst yöneticinin onayı ile Üniversite tarafından işletilirler.
 
Madde 12: Sosyal tesislerde uyulması gereken kurallar şunlardır.
 
a) Sosyal tesislerde, sosyal tesisler yönetim kurulunun önersi ve üst yönetici onayı ile ücretleri işletme gelirlerinden karşılanmak üzere personel çalıştırılabilir ve gerektiği kadar personele fazla çalışma ücreti verilerek fazla çalışma yaptırılabilir.
 
b) Sosyal tesislerdeki uygulamalara yönelik ilkeler, sosyal tesisler yönetim kurulunun önerisi ve üst önetici onayı ile belirlenir. Tesislerin uygun yerlerine asılması gereken bu ilkelerin uygulanmasından şube müdürü ve tesis yöneticileri sorumludur.
 
c) Sosyal tesislerde satılacak malların çeşidi, hizmetin türü ve bunların fiyatları sosyal tesisler yönetim kurulunun şube müdürü önerilerini dikkate alarak aldığı karar ve üst yönetici onayı ile belirlenir. İzin verilen yerler dışında içki ve sigara satılamaz. Mal ve hizmet bedelleri hiçbir şekilde maliyetin altında belirlenemez ve alınacak ücretler her yıl Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen en düşük faydalanma bedelinin altında olamaz.
 
d) Sosyal tesisler için acil ve zorunlu mal ve malzeme alımları ile yapım işlerinin, yılları bütçe kanunlarında belirtilen miktara kadar olanları piyasadan teklif almak ve fiyat araştırmak suretiyle yapılır. Bu şekilde yapılan alımlarda şube müdürü, bunun üzerinde olan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde sosyal tesis yönetim kurulu yetkili olup, bu işlerin iflasında 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun hükümlerinin uygulanması esastır.
 
e) Sosyal tesislere yapılan her türlü satın almalar için fatura alınır. Satın alma işlerini yürüten personel ile mal teslim alan personel aynı kişi olamaz. Mutemet olarak görevlendirilenler nezdinde kurum amiri tarafından belirlenen miktarın üzerinde nakit bulundurulmayacaktır.
 
f) Sosyal tesislerde ödeme ve tahsilatın banka kanalıyla yapılması esastır. Bunun dışında kurum amiri tarafından görevlendirilecek kişilerce belge karşılığı yapılacak tahsilat takip eden ilk iş günü içerisinde bankaya yatırılması zorunludur.
 
g) Sosyal tesislerden üniversitemiz personeli ve ailesi ile yasal olarak bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri, emeklileri ve öğrencileri yaralanabilir. Bunların dışında kalan diğer kişilerin sosyal tesislerden yararlanma ilkesi ve bedeli sosyal tesisler yönetim kurulunun önerisi ve üst yönetici onayı ile belirlenir.
 
YEDİNCİ BÖLÜM
 
KİRAYA VERİLEN TESİSLERİN İŞLETİLMESİ
 
Madde 13: Kiraya verilen tesisler kira sözleşmelerine uygun işletirler ve bu durum sosyal tesisler denetim komisyonu denetim ekipleri tarafından yapılan denetimler ile izlenir ve sosyal tesisler yönetim kuruluna rapor edilir. Kiraya verilen tesislerde satılacak malların çeşidi, hizmetin türü ve bunların fiyatı sosyal tesisler yönetim kurulu, şube müdürünün önerilerini dikkate alarak aldığı karar ve üst yönetici onayı ile belirlenir.
 
 
SEKİZİNCİ BÖLÜM
 
SOSYAL TESİSLERİN VE KİRAYA VERİLEN TESİSLERİN DENETİMİ
 
Madde 14: Sosyal tesislerin ve kiraya verilen tesislerin denetimi denetim komisyonu tarafından denetim ekipleri ile yılda en az iki kez yapılır. Denetim sayısı gerekli durumlarda arttırılabilir. Denetimler için program ve bu program için gerekli denetim ekiplerinin sayısı, denetim ekiplerindeki üye sayısı ve adları sosyal tesisler yönetim kurulu tarafından denetim komisyonu önerileri dikkate alınarak belirlenir ve üst yöneticinin onayı ile kabul edilir.
 
DOKUZUNCU BÖLÜM
 
DENETİM KOMİSYONU’NUN GÖREVLERİ
 
Madde 15: Denetim komisyonunun görevleri şunlardır.
 
a) Sosyal tesislerde ve kiraya verilen tesislerde yapacağı denetimler için gerekli denetim programı, denetim ekiplerinin sayısı, denetim ekiplerindeki üye sayısı ve adları ile ilgili önerilerini sosyal tesisler yönetim kuruluna sunmak.
 
b) Üniversite tarafından işletilen sosyal tesisler denetim ekipleri ile idari bakımından, satılan malların çeşitleri, hizmetin türü ve kalitesi ile bunların fiyatlandırılması bakımından, gıda güvenliğini sürdürebilir kılmak için teknik ve hijyenik bakımından denetlemek.
 
c) Kiraya verilen tesisleri denetim ekipleri ile kira sözleşmelerine uyumları bakımından, satılan malların çeşitleri, hizmetin türü ve kalitesi ile bunların fiyatlandırılması bakımından, gıda güvenliğini sürdürebilir kılmak için teknik ve hijyenik bakımından denetlemek.
 
d) Denetim ekipleri ile yılda en az iki kez yaptığı denetimler sonucu hazırladığı raporları ve gerekli ise alınması gereken önlemler ile ilgili önerileri sosyal tesisler yönetim kuruluna sunmak.
 
e) Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı İl Müdürlüğü “Gıda Denetim Ekipleri“ denetimleri sonucu hazırlanan raporları ve gerekli ise alınması gereken önlemler ile ilgili önerileri sosyal tesisler yönetim kuruluna sunmak.
 
f) Sosyal tesisler ve kiraya verilen tesisler ile ilgili şikayetleri inceleyip gerekli ise alınması gereken önlemler ile ilgili önerileri sosyal tesisler yönetim kuruluna sunmak.
 
g) Sosyal tesisler yönetim kurulu tarafından tüm denetim raporları ve öneriler dikkate alınarak belirlenen ve üst yönetici tarafından onaylanan önlemlerin, ilgili tesislerde uygulanmasının sağlaması ile ilgili denetimleri yapmak ve konu ile ilgili gelişmeleri sosyal tesisler yönetim kuruluna bildirmek.
 
h) Rektör ve sosyal tesisler yönetim kurulunun vereceği diğer görevleri yapmak.
 
 
ONUNCU BÖLÜM
 
DİĞER HÜKÜMLER
 
Madde 16: Bu yönergede hükmü bulunmayan hallerde 30 Aralık 2005 tarihli ve 26039 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca İşletilen Sosyal Tesislerin Muhasebe Uygulamalarına Dair Esas ve Usuller” uygulanır.
 
Madde 17: Bu yönerge, Giresun Üniversitesi Senatosu tarafında kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. Bu yönergenin yürürlüğe girmesi ile 30.01.2008 tarih ve 18 sayılı Senato Kararı ile kabul edilen Giresun Üniversitesi Sosyal Tesisler Kurma İşletme ve Denetim Yönergesi yürürlükten kalkmış olur.
 
Madde 18: Bu yönergeyi Giresun Üniversitesi Rektörü yürütür.
 
 
Giresun Üniversitesi Senatosunun 12 Mart 2010 tarih ve 2010/44 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.